Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden:
1. Toepasselijkheid:
De algemene voorwaarde zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen Arthur&Rosalie (hierna "AR" genoemd) en de klant (koper, afnemer iedere andere contractspartij), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De klant neemt kennis van deze algemene voorwaarden en aanvaardt uitdrukkelijk de inhoud ervan. De klant wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem mondelinge, schriftelijke, telefonische, per e-mail of op elke andere wijze opgegeven bestellingen. Eventuele inkoop, betalings- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, zelfs indien de voorwaarden van de klant onderhavige algemene voorwaarden uitsluiten.
2. Bestellingen, Offertes en prijsaanduidingen:
Alle prijsaanduidingen en offertes zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geheel vrijblijvend en kunnen door AR worden ingetrokken of gewijzigd zo lang de klant de offerte of aanbieding niet uitdrukkelijk heeft aanvaard. Alle prijsaanduidingen opgegeven in catalogus, internet en via andere mediakanalen dienen steeds als inlichting te worden beschouwd en niet als offerte of andere. Voor eventuele meerwerken, niet omschreven inde oorspronkelijke offerte, zal een nieuwe prijsofferte worden opgemaakt. Elke offerte wordt automatisch bevestigd door de betaling van een voorschot, per overschrijving of contante betaling.
3.Levering en vervoer:
Leveringstermijnen zijn louter indicatief zonder waarborg van levering of plaatsing op een bepaalde datum. Leveringen buiten de opgegeven termijn kunnen op geen enkele wijze recht geven op een schadevergoeding lastens AR, noch tot een ontbinding van de bewuste overeenkomst. In geval van overmacht is AR ontlast van haar leveringsplicht zonder dat dit aanleiding kan geven tot teruggave van eventuele door de klant betaalde koopprijzen of voorschotten. Iedere klacht m.b.t. de geleverde of geplaatste goederen dient, op straffe van niet-toelaatbaarheid, binnen een periode van 8 dagen te worden gedaan aan AR per aangetekend schrijven.
4.Facturen, betalingen, protest:
De facturen van AR dienen te worden betaald bij afhaling of levering. In geval van niet betaling van de facturen van AR op de vervaldatum, is er door de klant automatisch en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling vanaf de vervaldatum een nalatigheidsintrest verschudigd van 15% per jaar. Bovendien is de klant, in geval van niet-betaling op de vervaldatum, een forfaitaire en niet-herleidbare schadevergoeding verschuldigd van 15% op het factuurbedrag, en met minimum van € 125,00. Dit ten titel van uitdrukkelijk overeengekomen schadevergoeding en administratiekosten. Alle taksen, toeslagen, bankkosten, postkosten, incassokosten, erelonen en alle andere mogelijke kosten dewelke het gevolg zijn van een laattijdige betaling van de facturen van AR, zijn ten laste van de klant. Elk protest op de facturen van AR is slechts toelaatbaar indien dit gebeurt per aangetekend schrijven en dit binnen de 8 dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan dergelijk protest wordt de factuur integraal zijn goedgekeurd en aanvaard.
5.Annulering en ontbinding:
Een bestelling kan niet worden geannuleerd, tenzij mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AR. In dit geval is de klant automatisch en zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd, conform o.a. art. 1149 B.W., van 30% op de waarde van de bestelling en onder uitdrukkelijk voorbehoud van grotere schade in hoofde van AR. In geval van ontbinding of verbreking van de overeenkomst lastens de klant, om welke reden dan ook, dan zijn al de kosten (o.a. docht niet beperkend administratiekosten, erelonen, ...) ten laste van de klant. In dit geval is de klant tevens een minimumvergoeding van 30% verschuldigd op de waarde van de bestelling of overeenkomst en onder uitdrukkelijk voorbehoud van grotere schade in hoofde van AR.
6.Aansprakelijkheid:
De verbintenissen in hoofde van AR zijn middelenverbintenissen. De klant zal AR nooit aansprakelijk stellen in geval van schade of ongevallen dewelke voortvloeien uit het gebruik door de klant of andere derde van de door AR geleverde goederen. Uitsluitend de klant is verantwoordelijk voor het correcte gebruik (bijvoorbeeld doch niet beperkend de verzekering) van de goederen zowel tijdens de plaatsing als tijdens het gebruik ervan. Mocht AR in het onmogelijke geval toch aansprakelijk worden gesteld, voor om het even welke reden (bv: doch niet beperkend een gebrek in het product, een foute levering, een ontbinding van de overeenkomst,...) dan aanvaardt de klant uitdrukkelijk dat de aansprakelijkheid van AR beperkt is tot een bedrag van €2.500,00. De klant aanvaardt uitdrukkelijk dat wanneer de goederen werden vervaardigd uit levende materialen (hout,...), deze onderhevig kunnen zijn aan vervormingen of veranderingen dewelke te wijden zijn aan aard van het materiaal zelf. De klant aanvaardt uitdrukkelijk dat goederen met een metalen onderstel welke de afwerking hebben (onbehandeld, behandeld zoals bv. geschilderd, e.a...), deze onderhevig kunnen zijn aan roest, e.a. De klant zal AR in dit geval nooit aansprakelijk stellen. Op maat gemaakte meubelen waarin levende materialen (hout,...) verwerkt zijn kunnen minieme afwijkingen hebben op de opgegeven afmetingen van de offerte.
7.Eigendomsvoorbehoud:
De verkochte goederen blijven uitdrukkelijk eigendom van AR zolang het verschuldigde bedrag niet volledig werd betaald en zelfs indien de goederen een transformatie hebben ondergaan of werden geïncorporeerd. AR mag de betaalde voorschotten behouden teneinde eventuele verliezen van wederverkoop te dekken.
8.Bevoegdheid en toepasselijk recht:
In geval van geschil wordt steeds het Belgisch recht toegepast en zijn uitsluiten de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd.

9. opslagvergoeding

Nadat u via mail de bevestiging hebt gehad dat u bestelling klaar is verwachten wij dat u deze binnen de 10 kalender dagen komt afhalen.
Indien dit niet gebeurt betaald u 2.5€ opslagvergoeding per dag.